Jeżeli Ty lub osoba Ci bliska mieliście wypadek, który powstał nie z Waszej winy, możecie domagać się szeregu roszczeń. Istnieje możliwość ubiegania się o zadośćuczynienie, odszkodowanie za uszkodzone rzeczy, utracony dochód. Nawet jeżeli sprawca wypadku komunikacyjnego zbiegł z miejsca wypadku istnieje możliwość uzyskania świadczeń z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Pomagamy dochodzić roszczeń, które wynikają ze zdarzeń, które miały miejsce nawet 20 lat temu.
Zapewniamy kompleksową obsługę spraw odszkodowawczych, na każdym etapie sprawy. Działamy na terenie całego kraju. Prowadzimy także sprawy dotyczące wypadków komunikacyjnych, które miały miejsce na terenie całej Europy.


 • Zadośćuczynienie

  To roszczenie mające na celu minimalizować skutki szkody, która nie jest wymierna. Bierze się tu pod uwagę takie okoliczności jak wpływ wypadku na życie, ból fizyczny i w sferze psychicznej, naruszenie dóbr osobistych i relacji osobistych, długotrwałość leczenia, rehabilitacji i inne. Pomagamy kompleksowo przygotować się do tego typu roszczeń. Pomagamy kompletować dokumentację oraz reprezentujemy Poszkodowanych przed zakładami ubezpieczeń, sprawcami lub przed Sądem.

 • Odszkodowanie

  Wypadek komunikacyjny, kradzież, pożar, powódź lub inne zdarzenie powodujące szkodę przekładają się wprost na sferę majątkową Poszkodowanego. Następuje zniszczenie lub utrata rzeczy, utrata dochodów, co uprawnia Poszkodowanego do dochodzenia roszczeń mających na celu wyrównanie szkody. Zapewniamy, w tym zakresie kompleksową pomoc począwszy od oceny szkody, pomocy w przygotowaniu lub uzyskaniu dokumentacji, wyliczeniu roszczeń, poprzez prowadzenie postępowania likwidacyjnego, sądowego oraz egzekucyjnego. Współpracujemy z rzeczoznawcami, ekonomistami, których analizy pozwalają uzyskać maksymalne możliwe świadczenia.

 • Renta i inne koszty

  Jeżeli w wyniku zdarzenia doszło do utraty możliwości zarobkowych, zmniejszenia widoków na przyszłość, zwiększenia kosztów życiowych, lub utraty żywiciela rodziny Poszkodowany lub Uprawniony może domagać się od zobowiązanego wyrównania tej szkody poprzez wypłacaną miesięcznie lub jednorazowo rentę. W przypadku uszczerbków na zdrowiu istnieje możliwość rekompensaty, kosztów dojazdów, leczenia, zakupu leków itp. W przypadku śmierci osoby najbliższej istnieje możliwość rekompensaty kosztów pogrzebu, przyjęcia pożegnalnego, ubrań żałobnych i innych usprawiedliwionych wydatków. Zapewniamy kompleksową pomoc w dochodzeniu tego typu roszczeń.

 • Ubezpieczenia dobrowolne, AC, NW, na żcyie

  Pomagamy uzyskiwać odszkodowania z polis AC, w których wielokrotnie zakład ubezpieczeń odmawia wypłaty świadczenia, lub zaniża wartość wypłaty. Wielu Poszkodowanych posiada ubezpieczenia dobrowolne np. ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, często zawierane z polisą samochodową, przy kartach kredytowych, w ubezpieczeniach grupowych w pracy, szkole. Pomagamy przeanalizować zakres ochrony ubezpieczyciela i wystąpić z roszczeniami lub uzyskać podwyższone świadczenie z tych ubezpieczeń. W przypadku gdy ubezpieczenie jest objęte cesją na bank lub leasingodawcę pomagamy uzyskać odpowiednie dokumenty, aby mieć możliwość spłaty tych zobowiązań. Dzięki współpracy z doświadczonymi rzeczoznawcami jesteśmy w stanie precyzyjnie ustalić wysokość należnego odszkodowania i uzyskać je na rzecz naszych Klientów.

 • Inne sprawy

  Prowadzimy także sprawy dotyczące wypadków przy pracy, dot. Zdarzeń innych niż wypadki komunikacyjne, sprawy z ZUS o ustalenie lub wypłatę należnych świadczeń oraz inne.

ODZYSKAJ SWOJE PIENIĄDZE!

Skontaktuj się z naszą Kancelarią

* pola wymagane

Skontaktuj się z nami i dołącz do grona zadowolonych Klientów, którzy odzyskali należne im pieniądze.


Zadzwoń: 791 557 507, 791 556 669 lub wyślij wiadomość: biuro@kpp.com.pl


Kancelaria KPP Sp. z o.o., ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa, NIP: 527-272-25-43